bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

  • 25 maja 2022
  • wyświetleń: 3270

Droga S-1: kolejne odwołanie opóźni rozstrzygnięcie ważnego przetargu

Jak informuje GDDKiA, 23 maja firma Polaqua po raz kolejny złożyła odwołanie w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy ostatniego, brakującego odcinka drogi ekspresowej S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą. Tym razem odwołała się od wyboru oferty dokonanego 11 maja. Wcześniejsze bezskuteczne odwołanie dotyczyło odrzucenia jej oferty z uwagi na zatajenie informacji, co wprowadziło w błąd zamawiającego.

Droga S-1: kolejne odwołanie opóźni rozstrzygnięcie ważnego przetargu
Droga S-1: kolejne odwołanie opóźni rozstrzygnięcie ważnego przetargu · fot. GDDKiA


- Najważniejszym celem inwestycji jest połączenie istniejącej drogi ekspresowej S1 pomiędzy Mysłowicami (węzeł Kosztowy II) a Bielsko-Białą (węzeł Suchy Potok). 22 lutego 2021 r. unieważniliśmy trwające ponad rok postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy pierwszego odcinka tej trasy pomiędzy węzłem Kosztowy II w Mysłowicach a Oświęcimiem. Następnie, 6 kwietnia 2021 r., wszczęliśmy postępowanie w tzw. trybie z wolnej ręki. Zastosowany przez GDDKiA tryb udzielenia zamówienia został zaskarżony do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) przez firmę Strabag - wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

- KIO przychyliła się do skargi i nakazała unieważnienie tego postępowania, co GDDKiA uczyniła 21 maja 2021 r. Kolejnym krokiem było ogłoszenie postępowań przetargowych w podziale na dwa odcinki. 1 czerwca ogłosiliśmy przetarg na realizację drogi ekspresowej S1 Bieruń - Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia, a 11 czerwca dla odcinka od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Bieruń. Postępowanie dla odcinka pomiędzy Bieruniem a Oświęcimiem zakończyło się 30 listopada 2021 r. podpisaniem umowy z firmą Strabag - dodaje GDDKiA.

- Na ogłoszone w czerwcu postępowanie, do 20 sierpnia 2021 roku wpłynęło dziesięć ofert. Najniższą z nich, o wartości 465 454 548,36 zł, złożyła firma Polaqua. W wyniku analizy i sprawdzania ofert ustalono, że wykonawca najtańszej oferty zataił informacje, które mogły mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W związku z tym, 19 listopada 2021 r. GDDKiA odrzuciła ofertę firmy Polaqua. Informacja dotyczyła zatajenia faktu, że Gmina Miasto Szczecin odstąpiła od realizacji inwestycji, której wykonawcą była Polaqua, powołując się na brak możliwości wykonania umowy w terminie oraz nieprawidłową jej realizację. Jednocześnie inwestor naliczył też kary z tytułu odstąpienia od umowy oraz nienależytego wykonania lub zaniechania wykonania obowiązków - stwierdza GDDKiA.

29 listopada ubiegłego roku firma Polaqua odwołała się od decyzji GDDKiA. 13 grudnia odwołanie zostało oddalone przez KIO, która uznała działania GDDKiA w tej sprawie za słuszne. - W tym miejscu warto podkreślić, że Polaqua nie skorzystała z przysługującego jej prawa do zakwestionowania orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej i wniesienia skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie. W związku z tym wyrok KIO o sygn. akt KIO 3467/21 stał się prawomocny - podkreśla spółka.

11 maja spośród ofert niepodlegających odrzuceniu GDDKiA wybrała tą najkorzystniejszą. Taką złożyła firma Budimex, oferując wykonanie inwestycji za kwotę 489 175 059 zł. Następnie dokumentację przetargową przekazaliśmy do Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia standardowej kontroli uprzedniej.

W następstwie tych wydarzeń, 23 maja Polaqua złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Wniosła w nim o unieważnienie czynności odrzucenia jej oferty i unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Budimex oraz powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w tym wyboru swojej oferty jako najkorzystniejszej.

W ocenie GDDKiA, okoliczności sprawy wskazują, że brak jest podstaw prawnych i faktycznych do przeprowadzenia ponownego badania oferty i oceny dokumentów. - Zamawiający musi respektować prawomocne orzeczenia KIO (w tym to z 13 grudnia 2021 r., o którym mowa powyżej). Ponowne badanie oferty i ocena dokumentów złożonych przez Polaqua naruszałoby zasadę równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji - podsumowuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Dalsze czynności uzależnione są od rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej.

mp / bielskiedrogi.pl

źródło: GDDKiA

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.