bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiemedia.pl

Reklama

Informacje

  • 4 lipca 2022
  • wyświetleń: 3721

Budowa drogi ekspresowej S-1. Decyzja NSA zagrozi budowie?

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S-1 Mysłowice - Bielsko-Biała. Jak informuje GDDKiA, decyzja "nie zablokuje realizacji inwestycji ani nie będzie miała wpływu na termin udostępnienia drogi kierowcom".

Reklama

Droga ekspresowa
Budowa drogi ekspresowej S-1. Decyzja NSA zagrozi budowie? · fot. GDDKiA


- W naszej ocenie możliwe jest dalsze procedowanie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez organy administracji publicznej. Uchylenie przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S1 Mysłowice - Bielsko-Biała nie zablokuje realizacji inwestycji ani nie będzie miało wpływu na termin udostępnienia drogi kierowcom - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

- Kluczową kwestią poruszaną w odwołaniu był zarzut poprowadzenia inwestycji przez strefę ochrony ujęcia wody pitnej Zasole, która została wyznaczona Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie już po wydaniu decyzji środowiskowej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach. Zatem nie można w żaden sposób stwierdzić, iż działania GDDKiA w kwestii procedowania decyzji środowiskowej były wadliwe lub błędne - dodaje GDDKiA.

Odwołania od decyzji środowiskowej11 czerwca 2015 roku, po opracowaniu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) przez biuro projektowe KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne, GDDKiA, złożyła do RDOŚ w Katowicach wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wg wariantu E).

W toku trwania procedury środowiskowej, 30 maja 2016 roku odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa. Miesiąc później - 30 czerwca 2016 roku - RDOŚ w Katowicach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej. Decyzja ta 21 grudnia 2016 roku otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności.

Od decyzji tej odwołały się organizacje ekologiczne (Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka z Katowic, Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia) oraz dwie osoby fizyczne: właścicielka nieruchomości położonej na przebiegu S1, oraz właściciel lasu prywatnego, przez który przebiegać ma S1. Skargi dotyczyły między innymi przebiegu trasy S1 przez strefy ochronne ujęć wód (w tym dla m. Oświęcimia), potencjalnego niszczenia zbiorników wodnych cennych przyrodniczo, terminów realizacji inwestycji w kontekście czynnej ochrony przyrody.

Odwołania trafiły do GDOŚ w Warszawie, która 10 kwietnia 2020 roku uchylił w części decyzję RDOŚ, w części doprecyzował zapisy, a w pozostałej utrzymał decyzję w mocy. Zmiany te nie wpływały jednak na możliwość dalszego procedowania dla uzyskania ZRID i pozwoleń wodnych.

20 maja 2020 roku Stowarzyszenie Towarzystwo na rzecz Ziemi wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie skargę na decyzję organu II instancji (GDOŚ). 18 stycznia 2021 roku WSA wydał wyrok, oddalając skargę. Od tej decyzji, 6 kwietnia 2021 stowarzyszenie Towarzystwo na rzecz ziemi z Oświęcimia wniosło odwołanie.

Wyrok NSA nakazuje ponowne rozpatrzenie sprawy przez GDOŚ14 czerwca Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym dotyczącym skargi kasacyjnej (złożonej przez stowarzyszenie Towarzystwo na rzecz Ziemi) od wyroku WSA w Warszawie wydanego w związku z decyzją GDOŚ z dnia 10 kwietnia 2020 roku w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, uchylił zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję. Jednocześnie zobowiązał GDOŚ do ponownego rozpoznania sprawy z jednoczesnym dokonaniem kompleksowej oceny wpływu przedsięwzięcia na strefę ujęcia wody, uwzględniając zarówno zarzuty stowarzyszenia, jak i bieżący stan prawny - ustanowienie strefy ochrony ujęcia wody pitnej Zasole na mocy rozporządzenia Dyrektora RZGW w Krakowie z 22 lipca 2016 roku.

mp / bielskiedrogi.pl

źródło: GDDKiA

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.